สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 20 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 5)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกอบด้วยโครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ โครงการเงินอุดหนุนซ่อมแซมสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และโครงการเงินอุดหนุนการจัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอ โดยมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท นพดล ฮวดเส็ง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ กรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) และวัดสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การตรวจสอบสภาพเสนาสนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,874