ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 

 

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
ว่าที่ ร.ท.นพดล ฮวดเส็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายสุทธิพงษ์ ถาวะโร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวมงกุฏ หาญโยธี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสงวน วงค์ไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรุญณี แก้วส่องใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุนิสา ชวนลคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววันวิสาข์ วงศ์เสรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชรี ชาวเหนือ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวโชติภัทร แสงขันตี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายสุรพันธ์ ศาลากาล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฏฐ์ รังสิยีรานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
นางเครือวัลย์ นุอุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกาญจนา สุดาทิพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
 


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,756