สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 16 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกอบด้วยโครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ โครงการเงินอุดหนุนซ่อมแซมสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และโครงการเงินอุดหนุนการจัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอ แบ่งเป็น 2 สายดังนี้
สายที่ 1 นางสาวสงวน วงค์ไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ กรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ วัดทุ่งสว่างโนนแก อำเภอกุมภวาปี วัดโพธิ์ศรีสว่าง วัดจูมพร วัดจันทประสิทธาราม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

สายที่ 2 นางสาวธัญพร ทองใบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ณ วัดป่าผาสุการาม (ธ) วัดสามขาสันติสุข วัดสว่างอารมย์ อำเภอหนองวัวซอ วัดหนองไฮ วัดโพธิ์ชัย วัดพัฒนาราม  และวัดศรีมงคล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การตรวจสอบสภาพเสนาสนะของทั้ง 2 สาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี/พัชรี ชาวเหนือ
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989