สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 15 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกอบด้วยโครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ โครงการเงินอุดหนุนซ่อมแซมสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และโครงการเงินอุดหนุนการจัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเสนาสนะของวัดที่ยื่นคำขอ แบ่งเป็น 2 สายดังนี้
สายที่ 1 ว่าที่ ร.ท.นพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ วัดศรีชุมพร อำเภอวังสามหมอ วัดศรีมงคล วัดศรีสุข วัดโนนพระ วัดทุ่งสว่างโนนแก  อำเภอกุมภวาปี และวัดโคกสง่าสามัคคีธรรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

สายที่ 2 นางสาวธัญพร ทองใบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ณ วัดศรีดงเย็น วัดสระแก้ว อำเภอเพ็ญ วัดมงคลสวัสดิ์ อำเภอพิบูลย์รักษ์ วัดป่านาไห และวัดป่านาไชยฟอง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การตรวจสอบสภาพเสนาสนะของทั้ง 2 สาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี/พัชรี ชาวเหนือ
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,874