สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูประสิทธิ์กิติสาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและนางวันวิสาข์ วงศ์เสรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งประทานโอวาทในโครงการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ในการนี้นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ 

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 196,866