สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติภารกิจ เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ตามรายละเอียดดังนี้
เวลา 19.00 น. ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียนและปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี โดยมีพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประะธานสงฆ์ อ่านคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 แสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง นางสาวโชติภัทร แสงขันตีพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนาเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดยมีพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ อ่านคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 และเวลา 18.30 น. นางเครือวัลย์ นุอุปละ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้มด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนาและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระทำวัตรเย็น และอ่านคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 และพระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนาธรรมเรื่อง “ความไม่ประมาท” และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : สุธาธินีย์ พระราช/โชติภัทร แสงขันตี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067