สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 133 คน
     ในการนี้ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวโชติภัทร แสงขันตี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หัวข้อหลักสูตร ดังนี้
เวลา 09.00 น. “การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการความเสี่ยงเชิงจริยธรรม” โดย นางสาวอัญชลี มีอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ.

เวลา 13.00 น. “คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการกับการสนองงานรัฐและคณะสงฆ์” โดยพระราชสารโกศล (วงศ์ไทย สุภวํโส) เจ้าจังหวัดอุดร(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ 
และเวลา 14.00 น. “การเสริมสร้างเกียรติภูมิของข้าราชการด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” โดย พระธรรมวชิรเมธี (ป.ธ.9 รศ. ดร.) เจ้าคณะ ภาค 1, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

การดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment  : ITA) และส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 25 พฤษภาคม 2566

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,724