สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ข้าพเจ้าขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีทุกคนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ จะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงจะปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

                       นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์                                                          

           ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989