ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานทำความสะอาด บัดนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการคัดเลือกคัดเลือกผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา เรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 , 2 และพนักงานทำความสะอาด ลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาเริ่มปฏิบัติงานในที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะทำการเรียกผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในลำดับถัดไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565

          ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ

                      (จุลสัน ทันอินทร์อาจ)

     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนัก.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,868