สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วันที่ 2)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวโชติภัทร แสงขันตี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วันที่ 2) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.00 น. รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อสำคัญเรื่อง "ปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร, การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, ITA กรอบมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยนายธัญยาพร ระเบียบโลก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เวลา 13.00 น. รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ”การดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย ว่าที่ ร.ท.เจนรบ  พละเดช ผอ.กลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และ นางสาวญาณัชชา  นนทจันทร์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และ เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการฯ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวสรุปการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,705