ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน องค์กร หน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี อาคาร2 ชั้น5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี                        ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานประวัติและผลงาน ได้ที่ www.udn.onab.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดโทร 042-223143 ผู้ประสานงานคุณโชติภัทร แสงขันตี


ไฟล์เอกสารประกอบ
3-แบบรายงานประวัติและผลงาน-(ภูมิภาค)-64.pdf |
4-แบบนำเสนอ(เพิ่มเติม).pdf |
5-ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์-64.doc |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5171