ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 

 

นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 

 

นางเครือวัลย์ ทองบุ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
ว่าที่ร้อยโทนพดล ฮวดเส็ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวธัญพร ทองใบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุนิสา ชวนลคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวมงกุฏ หาญโยธี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสงวน วงค์ไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโชติภัทร แสงขันตี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวันวิสาข์ วงศ์เสรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชรี ชาวเหนือ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางกาญจนา สุดาทิพย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฐพล พิงกระโทก
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสุรพันธ์ ศาลากาล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุธาธินีย์ พระราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
นางเครือวัลย์ นุอุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเกษรา หนูมอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
   
นายนิวัติ ศรีพันดร
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย แสนเสนา
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานทำความสะอาด
 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067