ขั้นตอนขอต่ออายุวีซ่าและแบบประวัติ ศว.1

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ขั้นตอนการขอเปลี่ยนวีซ่าจากTR เป็น NON - IM.pdf |
pdf แบบ ศว 1.pdf |
doc แบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ว.doc |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017