#
You are here: หน้าแรก >> บริการของเรา >> แนะนำวัดสำคัญ

วัดแนะนำ

วัดพระพุทธบาทบัวบก

วัดพระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพระบาท บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จากตัวอำเภอบ้านผือ เป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็น ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่มีตำนานเล่าขานว่า ราวปี 2460 พระสงฆ์รูปหนึ่งได้เกิดนิมิตรอัศจรรย์เห็นพระบรมสารีริกธาตุสีขาวในอุโมงค์ ในพื้นที่วัดจึงชักชวนชาวบ้านรื้ออุโมงค์นั้นออก แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้แทนพระบรมสารีริกธาตุ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าอัศจรรย์ทั้งก้อนหินธรรมชาติ สรรสร้าง ประหนึ่งศิลปินนำมาจัดวางเป็นงานศิลปะ อีกถ้ำพญานาคซึ่งเล่าขานแต่อดีตว่าทางเดินภายในสามารถทะลุไปถึงแม่น้ำโขง พุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว สองฝั่งโขงต่างเดินทางมาสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนกาลปัจจุบัน วัดพระพุทธบาทบัวบกยังเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม หลบหนีความวุ่นวายจากสถานการณ์บ้านเมืองได้

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดโพธิ์ชัยศรี

วัดโพธิ์ชัยศรี  ตั้งอยู่ที่บ้านแวง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือไปตามถนนสายอำเภอน้ำโสมประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งวัด โพธิ์ชียศรี ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานีนามว่า "หลวงพ่อนาค"      หลวงพ่อนาค เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยทองสำริดมีจารึกด้วยอักษรธรรมอีสานโบราณ ท่านผู้รู้ได้อ่านถ่ายถอดได้ความว่า
      "สร้างเมื่อ จ.ศ.170 แห่งพุทธกาล ปีจอ เดือน 3 ขึ้น 13 ค่ำ ยามกลองแลงหัวครูวงษา เป็น ผู้สร้าง"
      พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคายได้อธิบายความว่า จ.ศ.170 น่าจะตรงกับพุทธศักราช 1351 และคำว่า ยามกลองแลง หมายถึงฤกษ์เททอง
       หลวงพ่อนาควัดโพธิ์ชัยศรี มีพุทธลักษณะสวยงาม พระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตา มีคำเล่าลือสืบกันมาแต่โบราณว่า ภายในองค์พระประดิษฐานพระธาตุอรหันต์ตรงส่วนพระอุระ ชาวบ้านแวงและชาวอุดร ต่างเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนาคว่า ได้ปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)

วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) หรือวัดภูย่าอู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดอุดรธานีซึงหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะมีหน่วยงานราฃการ องค์และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรม เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจเกิดความสุขสงบ มีสติสัมปชัญญะซึ่งหลวงปู่พระภาวนาวิสุทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ มีพระครูภาวนาธรรมาภินันทเป็นเจ้าอาวาส  โดยมีพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) พระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งเป็นประธานสงฆ์ และตลอดเวลาที่ เข้ารับการอบรม จะมีพระครู และพระพี่เลี้ยงค่อยให้คำแนะนำและเอาใจใส่ด้วยความเมตตา ปัจจุบันมีภิกษุอยู่จำพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดป่านาคำน้อย

วัดนาคำน้อย (วัดป่านาคำน้อย)เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้านนาคำน้อย หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นวัดที่อยู่ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่ามากมาย บริเวณวัดเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของ  พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เจ้าอาวาส ศิษย์เอกของหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโณ วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดป่าสายธรรมยุต แยกออกมาจากวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีญาติโยมผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีกำลังศรัทธามาร่วมทำบุญ โดยมีพระสายวัดป่าที่มีแนวทางปฏิบัติตามคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาจำพรรษาเป็นจำนวนมาก ในถิ่นทุรกันดารการออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนเทือกเขา ลำบากมาก ปัจจุบันบริเวณภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่ง 

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน เกิดจากความดำริของพุทธบริษัท ผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน โดยมุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา ใฝเจริญมั่งคงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน
การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยการริเริ่มของครอบครัวนายโอฬาร และนางปิยวรรณ วีรวรรณ และโดยการเมตตาอนุเคราะห์ให้คำแนะนำปรึกษาของพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในภูมิภาคอิสานหลายองค์ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัทหลายฝ่าย การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๙ งบการก่อสร้างรวม ๗๑ ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดท่าโสม

ประวัติวัดท่าโสม (ภูนาหลาว)

    เมื่อปี  พ.ศ. 2519  พันตรีพยุงศักดิ์   ทรัพย์ชูแสง  ได้มาดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอน้ำโสม  ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์  หรือที่เรารู้จักกันว่า “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์”  ซึ่งราษฎรผู้หลงผิดไปนิยมลัทธินี้  ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  หันไปจับอาวุธขึ้นมาประหัตถ์ประหารกัน  เป็นเหตุให้มีผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันแล้ว  จะหาเรื่องฆ่ากันได้ง่ายมาก  เดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าทั้งประเทศก็ว่าได้  จนมีคนระบายสีลงในแผนที่ประเทศไทยแล้วบอกว่าพื้นที่นั้นสีเขียว  สีแดง สีชมพู  เป็นการบอกให้รู้ว่าพื้นที่นั้นอันตรายหรือไม่  อันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดโนนสว่าง

    วัดโนนสว่าง  เลขที่  300  หมู่ที่  3  ถนนอุดร-กุดหมากไฟ  ต.หมากหญ้า  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  41360  โทร. 042-285875

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดบุญญานุสรณ์

ประวัติวัดบุญญานุสรณ์

    วัดบุญญานุสรณ์  ตั้งอยู่บ้านหนองวัวซอ  ถนนหนองวัวซอ – หนองบัวบาน  หมู่ที่  1  ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี  26  กิโลเมตรไปตามเส้นทางถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู  ตั้งอยู่ห่างจากถนนประมาณ  50  เมตร  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมี  135  ไร่  3  งาน  30  ตารางวา  (น.ส. 4 จ.)  เลขที่  13079  อาณาเขตทิศเหนือประมาณ  10  เส้น  จดที่นาราษฎรชื่อ  นายคำ  บุญสร้าง  ทิศใต้ประมาณ  10  เส้น  จดโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ทางทิศตะวันออกประมาณ  10  เส้น  จดถนนหนองวัวซอ-หนองบัวบาน ทิศตะวันตกประมาณ  10  เส้น  จดลำน้ำห้วยหลวง  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  4  แปลง  เนื้อที่  44  ไร่   3 งาน  6  ตารางวา 

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดผาสุการาม(วัดถ้ำสุมณฑา)

วัดผาสุการาม(วัดถ้ำสุมณฑา) ตั้งอยู่บ้านผาสุก หมู่ที่ 1 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

   

วัดทิพยรัฐนิมิตร

วัดทิพยรัฐนิมิตร หรือวัดบ้านจิก ตั้งอยู่ถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...