หน้าแรก >> บริการของเรา >> วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
วัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

วัดป่าดอนหายโศก เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 5 ธรรมยุตนิกาย. พระครูสิทธิปภากร (ดร. สะอาด ฐิโตภาโส) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส. ที่อยู่ วัดป่าดอนหายโศก เลขที่ 1 หมู่ 8, ตำบล ดอนหายโศก,  อำเภอ หนองหาน, จังหวัด อุดรธานี, รหัสไปรษณีย์ 41130. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://luangpordoctor.com และ http://wpdhs.org

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดโนนทองอินทร์

วัดโนนทองอินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนทองอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เดินทางออกจากอำเภอเมืองอุดรธานี ไปอำเภอหนองหาน ใช้เส้นทางหนองหาน อำเภอกู่แก้ว โดยมีพระครูอุดมชัยคณารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอไชยวาน(ธ) โทรศัพท์ 087 2241385

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดสันติวนาราม

ชื่อสำนักปฏิบัติธรรม  วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานแห่งที่  7
สังกัด   พระมหานิกาย    ตั้งอยู่ บ้านดงไร่  หมู่  ๑๑  ต.บ้านเชียง   อ.หนองหาน   จ.อุดรธานี   ๔๑๓๒๐
โทร  ๐๘๙ – ๘๔๐๘๘๑๓  /  ๐๘๖ - ๒๒๙๗๗๓๙
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด  อุดรธานี   เมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๔๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดภูทองเทพนิมิตร

ประวัติการก่อตั้งวัด

    วัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 (สำนักสงฆ์)  เริ่มมีถาวรวัตถุ เมื่อปี พ.ศ. 2512  โดยมี
พระอาจารย์ถาวร  ปัญญาวโร  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส  (เดิมชื่อวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส)  ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดภูทองเทพนิมิต (ภูเขาโทน)  จนถึงปัจจุบัน  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากอดีตได้มีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษา  และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสหลายรูป  ได้บูรณะศาสนสถานก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมโดยศรัทธาของชาวบ้าน  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  และได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มากมาย อาทิ  การปฏิบัติกิจเข้าปริวาสกรรม, การบรรพชาสามเณรฤดูร้อน, การบวชชีพราหมณ์  เป็นต้น  นับว่าได้ใช้ประโยชน์จากศาสนสถานแห่งนี้อย่างคุ้มค่าเป็นที่สุด  จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)
วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) หรือวัดภูย่าอู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดอุดรธานีซึงหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะมีหน่วยงานราฃการ องค์และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรม เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจเกิดความสุขสงบ มีสติสัมปชัญญะซึ่งหลวงปู่พระภาวนาวิสุทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ มีพระครูภาวนาธรรมาภินันทเป็นเจ้าอาวาส  โดยมีพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) พระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งเป็นประธานสงฆ์ และตลอดเวลาที่ เข้ารับการอบรม จะมีพระครู และพระพี่เลี้ยงค่อยให้คำแนะนำและเอาใจใส่ด้วยความเมตตา ปัจจุบันมีภิกษุอยู่จำพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดบ้านค้อ
วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ” (ปัจจุบันมรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 ) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 มีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำ จังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฑราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ การเดินทางไปยังวัดป่าบ้านค้อ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี – หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 (สายอุดร – บ้านผือ) อีก 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้ออีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4225-0730 โทรสาร 0-4225-0731
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...