#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

จังหวัดอุดรธานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จังหวัดอุดรธานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

จ.อุดรธานี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง และวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

   

พิธีเปิดมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่8

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่7

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

นายธวัฒชัย ทอกงสุกนอก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม...

   

บริษัท นครชัย แอร์ จำกัด ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท นครชัย แอร์ จำกัด ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

อ่านเพิ่มเติม...

   

พิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...