#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา

  นางบุญศรี  พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา   ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาชุมพลพัฒนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

   

พิธีสมโภชน์พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

การอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี

นายหาญชัย ฑีฆทนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี  ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2552  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

   

การดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร เมื่อวันที่  25  สิงหาคม    2552   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

พศ.จ.อุดรธานี ดำเนินการโครงการเดือนสิงหาคม 2552

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยวัจกร โดยจะดำเนินการจัดประชุมไวยาวัจกรของวัดทุกวัดในจังหวัดอุดรธานี ในวันที่  25  สิงหาคม 2552   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
2. โครงการอบรมเสริมสมรรถนะการเป็นพิธีกรและการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่  28  สิงหาคม  2552  เวลา  08.00 – 17.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

   

หลวงตาอายุครบ 96 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพานดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 96 ปี

อ่านเพิ่มเติม...