#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> พิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต

พิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมดิลก  เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีผูกพัทธสีมา  ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดสว่างเชิงเขา  บ้านโนนชัยศรี  ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมดิลก  เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีผูกพัทธสีมา  ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดสว่างเชิงเขา  บ้านโนนชัยศรี  ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้  นายธงชัย  พลพวก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


ประวิว  พรมมานอก/ข่าว

ประวิว พรมมานอก/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์