#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวิมลสีลาจารย์ เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด-หนองแสง(ธ) เป็นประธานสงฆ์ มีนายอำเภอโนนสะอาด ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๓๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและดำเนินการด้านพิธีการ


การประกอบพิธีดังกล่าวจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธีมหามงคล ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีดำริให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้อำเภอต่าง ๆ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกอบพิธี 

พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ข่าว
กศน.ตำบลทมนางาม/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์
จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวิมลสี

ลาจารย์ เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด-หนองแสง(ธ) เป็นประธานสงฆ์ มีนายอำเภอโนนสะอาด ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๓๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์

ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและดำเนินการด้านพิธีการ

การประกอบพิธีดังกล่าวจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ

จิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธีมหามงคล ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีดำริให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้อำเภอต่าง ๆ เป็นพื้นที่เป้า

หมายในการประกอบพิธี  

นพดล ฮวดเส็ง /ข่าว
พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์
{gallery}gallery/2559/gallery4{/