#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดสร้างแข้ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดสร้างแข้ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูอรรถกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอหนองหาน(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และการประชุมชี้แจงสภาพปัญหาปัจจุบันในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายอำเภอหนองหาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พุทธศาสนิกชนในอำเภอหนองหาน ประมาณ ๒๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการดำเนินการฝ่ายพิธีการ


นพดล ฮวดเส็ง/ข่าว
พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์