#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภรณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์ มีนายอำเภอกุมภวาปี ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๒๐๐ คน โดยนายธวัฒชัย ทองสุขนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและดำเนินการด้านพิธีการ


การประกอบพิธีดังกล่าวจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธีมหามงคล ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีดำริให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้อำเภอต่าง ๆ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกอบพิธี  

นพดล ฮวดเส็ง /ข่าว
พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์