#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดสว่างอัมพวัน บ้านเลิงถ่อน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดสว่างอัมพวัน บ้านเลิงถ่อน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูมงคลญาณประยุต เจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และการประชุมชี้แจงสภาพปัญหาปัจจุบันในหัวข้อ “การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด”  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายอำเภอวังสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พุทธศาสนิกชนในอำเภอวังสามหมอ ประมาณ ๓๐๐ คน โดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการดำเนินการฝ่ายพิธีการ


นพดล ฮวดเส็ง/ข่าว
พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์