#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๒๐

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๒๐

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุวรรณุทการาม ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการผู้ว่า ฯ พาทำบุญ และ ขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุวรรณุทการาม ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณศิริคุณ เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๒ เป็นประธานสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น  นายอำเภอเมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในการนี้ ว่าที่ ร.ท.นพดล ฮวดเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการร่วมดำเนินงานด้านพิธีการ

พงษ์เดช ภูมิพันธุ์/ข่าว
นพดล ฮวดเส็ง/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์