#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๑๙

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ครั้งที่ ๑๙

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๕๘ และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดลุมพินีวันวราราม ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการผู้ว่า ฯ พาทำบุญ และ ขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดลุมพินีวันวราราม ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอาทรวนกิจ เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในการนี้ นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการร่วมดำเนินงานด้านพิธีการ

นพดล ฮวดเส็ง/ข่าว
จุฑาทิพย์ กิจนอก/ภาพ


คลิกภาพเพื่อดูไสลด์