หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> บุคลากรนายธงชัย พลพวก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี


                   
                                                                           

      นางประวิว  พรมมานอก
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ว่าที่ร้อยโทนพดล ฮวดเส็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ             

                               
                                       


   สิบตรีวิษณุพงศ์ กลางโยธี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนายสุทธิพงษ์  ถาวะโร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางชลลดา  พึ่งตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางเครือวัลย์  นุอุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญานนายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางสาวโชติภัทร  แสงขันตี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนางสาวมงกุฏ  หาญโยธี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสาวสงวน  วงศ์ไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   

นางกาญจนา  สุดาทิพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวอรุญณี แก้วส่องใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสาวพัชรี  ชาวเหนือ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการน.ส.จันทร์จิรา โภคาพานิชย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์  วงศ์เสรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นางเกษรา  หนูมอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสุนิสา  ชวนละคร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนายนิวัติ  ศรีพันดอน
พนักงานขับรถนายชัยรัตน์ กรมแสง
พนักงานขับรถ

นางรัชนีกร  ศรีบุญเรือง
พนักงานทำความสะอาด