หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของ

ข้าราชการ และลูกจ้าง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

***********


๑.     ปฏิบัติตามแนวศีล ๕ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

๒.     รักษาระเบียบวินัย จรรยา มีความรับผิดชอบและเสียสละ

๓.     ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งประโยชน์ของหน่วยงาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและมีความสามัคคี

๔.     ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

๕.     มีความกตัญญูกตเวที

๖.     นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๗.     รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองและองค์กร