หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> ค่านิยมหลักขององค์กรค่านิยมหลักขององค์กร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

*************


ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต  หมายถึง  การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มีจิตบริการ                  หมายถึง   เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ประสานสามัคคี     หมายถึง   เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม