หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” ขึ้น เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภัยทางพระพุทธศาสนา โดยมีที่ทำการที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานราชการ

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชน มีความรักความสามัคคีกัน และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาผู้แสวงผลประโยชน์ ผู้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและการประพฤติตนไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน โดยจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์ส่วนกลาง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการจัดตั้งเช่นเดียวกับส่วนกลาง โดยจังหวัดอุดรธานีตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้น ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๒ ๓๔๒๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๓๑๔๓ ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๑๘๗๑ ๓๗๑๗ , ๐๘ ๑๓๘๐ ๖๓๖๖ , ๐๘ ๘๓๐๔ ๗๔๗๗ และ ๐๘ ๐๔๐๑ ๒๕๐๗   โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกด้วย