หน้าแรก >> ข้อมูลพระ-วัด
จำนวนวัดในจังหวัดอุดรธานี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดอุดรธานี 1,360 วัด
มหานิกาย 1,021 วัด
ธรรมยุต 339 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 1,358 วัด
มหานิกาย 1,020 วัด
ธรรมยุต 338 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย 1 วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดอุดรธานี
พระภิกษุ 8,280 รูป
มหานิกาย 5,030 รูป
ธรรมยุต 3,250 รูป
       อนัมนิกาย6
รูป
สามเณร 1,928 รูป
มหานิกาย 1,492
รูป
ธรรมยุต 346 รูป
     อนัมนิกาย90
รูป

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2559