หน้าแรก >> บริการของเรา >> คู่มือและแนวปฏิบัติที่ควรรู้ >> วัฒนธรรมการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

         วัฒนธรรมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตามแบบสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร) วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร  โดย พระโสภิตวิริยาลังการ (วิถี เขมาราโม) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร ที่เมตตาอนุญาตให้นำข้อมูลและภาพที่สวยงามจากหนังสือ "วัฒนธรรมในการจัดตั้งโจ๊ะหมู่บูชา" โดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (วิถี เขมาราโม) ที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ทรงพระกรุณาโปรดตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พิบูลศาสนธุราทร บวรธรรมรักขิต (วิถี เขมาราโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร  ,ผู้ช่วยเลขานุการ ศ.ต.ภ. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระโสภิตวิริยาลังการ 

         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ใคร่ขอขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้