#
You are here: หน้าแรก >> วัดที่เป็นสำนักปฎิบัติธรรม >> วัดภูทองเทพนิมิตร

วัดภูทองเทพนิมิตร

ประวัติการก่อตั้งวัด

    วัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 (สำนักสงฆ์)  เริ่มมีถาวรวัตถุ เมื่อปี พ.ศ. 2512  โดยมี
พระอาจารย์ถาวร  ปัญญาวโร  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส  (เดิมชื่อวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส)  ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดภูทองเทพนิมิต (ภูเขาโทน)  จนถึงปัจจุบัน  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากอดีตได้มีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษา  และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสหลายรูป  ได้บูรณะศาสนสถานก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมโดยศรัทธาของชาวบ้าน  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  และได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มากมาย อาทิ  การปฏิบัติกิจเข้าปริวาสกรรม, การบรรพชาสามเณรฤดูร้อน, การบวชชีพราหมณ์  เป็นต้น  นับว่าได้ใช้ประโยชน์จากศาสนสถานแห่งนี้อย่างคุ้มค่าเป็นที่สุด  จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

    ปัจจุบัน  นับเป็นบุญในศรัทธาที่น่าชื่นชมยินดี  ของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโนนเชียงค้ำ
และผู้ที่เคารพนับถือ  ที่พระอธิการบุญเมือง  ชวโน  เจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต  ได้รับพระราชทานสถาปนาตั้งสมณศักดิ์ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่  5  ธันวาคม  2547  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ในทินนาม พระครูนิมิตสาธุวัฒน์


ประวัติพระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง  ชวโน)

    ชาติกำเนิด  เดิมชื่อ บุญเมือง  เฉิดเกียรติ  เกิดที่บ้านแกเปะ  ตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
    บิดา -  มารดา ชื่อ  นายพรหมา – นางโสภา  เฉิดเกียรติ  บรรพชาอุปสมบท  ที่วัดโพธิ์ศรีสะอาด  จำพรรษาที่วัดอัมพวัน  4  พรรษา  และมาจำพรรษาที่วัดภูทองเทพนิมิต  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
จนถึงปัจจุบัน  ปี พ.ศ. 2535  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต  ปี พ.ศ. 2547  ได้รับพระราชทานสถาปนาตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ในทินนาม  “พระครูนิมิตสาธุวัฒน์”
    ในช่วงระยะเวลาที่จำพรรษา  ณ  วัดภูทองเทพนิมิต  ได้ประกอบคุณงามความดีในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านและบุคคลทั่วไป  จนเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป  และได้ริเริ่มก่อสร้างและทนุบำรุงศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง  มี  กุฏิ  ศาลาการเปรียญ  บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นวัด  กำแพงด้านหน้าวัดทางทิศเหนือ  และทิศตะวันออก  เป็นอาทิ
    นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยกย่องและควรคารวะยิ่งเป็นผู้เหมาะสมกับสมศักดิ์  ที่ได้รับพระราชทาน  ณ  กาลนี้โดยแท้

 

คลิ๊กภาพเพื่อดูไสลด์
ประวัติการสร้างและประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

    วันพฤหัสบดี  แรม  3  ค่ำ  เดือน  12  ปี  ชวด  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515, จ.ศ. 1334, ร.ศ. 191 เวลา  11.52 น.  เป็นมหาฤกษ์  ลัคณาสถิต  ราศีกุมภ์
    ศุภมัสดุพระพุทธศาสนายกาลล่วงแล้วได้  2514  ข้าพเจ้าทั้งหลายมี
    นายบุญมี   เศษสิลา (มหาบุญมี)  พร้อมครอบครัว
    นายจิ้มและคุณแม่ทองใบ  เร่งเพียร  พร้อมครอบครัว
    พันเอกพิเศษเดชา  กาลบุตร  พร้อมครอบครัว
    พันโทวิศิษฐ์  เจริญชัย  พร้อมครอบครัว
    พันตำรวจตรีจันทร์  บุตตะโยธี  พร้อมครอบครัว
มีใจเลื่อมใสศรัทธาพร้อมกันสร้างพระพุทธบาทจำลอง  มาประดิษฐานไว้บนยอดภูโทน (วัดภูทองเทพนิมิต)  บ้านโนนเชียงค้ำ  ต.หนองแสง  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย  ขอผลานิสงค์ในการที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ได้บำเพ็ญกุศลนี้  จงเป็นปัจจัยให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ