หน้าแรก >> บริการของเรา >> แบบฟอร์มและเอกสาร >> แบบฟอร์มขอต่อวีซ่าพระต่างชาติ

การขอวีซ่าพระสงฆ์สามเณรต่างชาติ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546