สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดศรีคุณเมือง                                     

                                      ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์                             081-5744777                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระมุนีสารประสาธน์                 โทรศัพท์  081-5744777

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร    โทรศัพท์  080 92765112

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูธรรมสโมธาน                  โทรศัพท์  081 7491157

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระสมัย สมาจาโร                    โทรศัพท์  081 0531063

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูปภัสสรกิตติคุณ               โทรศัพท์  085 4576167

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระเกชา  สุเมโธ                      โทรศัพท์  082 1215628                                                                                         

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดโนนหวาย                                      

                                      ตำบลโนนหวาย   อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี 41220

โทรศัพท์                             042-299235                                     

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูโฆสิตคณารักษ์                โทรศัพท์  042-299235

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระมหาบุญรอด  กตปุญฺโญ          โทรศัพท์  082 3060525

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูนิวิฐสังฆการ                   โทรศัพท์  081 0450131

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระครูบรรพตจริยคุณ                โทรศัพท์  081 0610653

                                                                                          

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุดจับ

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดสระบัว                                         

                                      ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

โทรศัพท์                             081-8730452                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูปทุมศิลาวัฒน์                 โทรศัพท์  081-8730452

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระครูโอภาสธรรมฐิติ                โทรศัพท์  083 2867652

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูสุวัฒนาภิรม                     โทรศัพท์  089 5729864

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระณัฐวุฒิ  ทีปธมฺโม                 โทรศัพท์  089 9411252

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูสิริปัญญารังสี                  โทรศัพท์  089 -8621166

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการวันชัย สุจิณฺโณ            โทรศัพท์  089 5774903

                                                             

         สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดจอมมะณีย์                                     

                                      ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 41240

โทรศัพท์                             081-8733708                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูญาณวิโมกข์                   โทรศัพท์  081-8733708

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระอำนาจ  อาภากโร               โทรศัพท์  086 6379211

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์             โทรศัพท์  081 7391463

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระสมสมัย  อานนฺโท                โทรศัพท์  081 9645739

                                                                                          

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดศรีชมชื่น                                        

                                      ตำบลอ้อมกอ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์                             081-0473498                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสิริกิจโกศล                    โทรศัพท์  081-0473498 

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระถาวร ถาวรธมฺโม                 โทรศัพท์  085 7474967

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูวรปัญญาวิทิต                 โทรศัพท์  042 271436

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการลำพูน  ถาวโร             โทรศัพท์  081 0535703

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูบวรมงคลกิจ                   โทรศัพท์  081 0535703

                                                                                          

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดสระแก้ว                                        

                                      ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150

โทรศัพท์                             081 9652542                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสิริจันทโสภณ                  โทรศัพท์  081 9652542

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระครูสุตปัญญาภิวัฒน์              โทรศัพท์  082 3015294

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูโอภาสรัตนคุณ                โทรศัพท์  089 5734693

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระทศพร ธมฺธีโร                     โทรศัพท์  084 4014323

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูโสภณธรรมคุต                 โทรศัพท์  089 8413816

                                                                                         

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดโพธิ์ศรีทุ่ง                                       

                                      ตำบลทุ่งฝน   อำเภอทุ่งฝน   จังหวัดอุดรธานี 41310

โทรศัพท์                             082-8376723                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูปริยัติโพธิทักษ์                 โทรศัพท์  082-8376723

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระอธิการวิมงคล  ธีรธมฺโม          โทรศัพท์  089 2784991

รองเจ้าคณะอำเภอ                 -                                       โทรศัพท์  -

                                                                                          

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดเทพสุรินทร์                                    

                                      ตำบลตูมใต้  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 41110

โทรศัพท์                             089-9379993                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูอุดมกิจจาภรณ์                โทรศัพท์  089 9379993

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสมุห์ทองล้วน  ติสฺสวโร          โทรศัพท์  081 0547439

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูกิตติรัตนสุนทร                โทรศัพท์  080 1897055

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการสนั่น ธมฺมธีโร             โทรศัพท์  081 6722276

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระมหาสุพล สุพโล                   โทรศัพท์  080 1897055

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระบัณฑิต  อคฺคธมฺโม               โทรศัพท์  081 1467753

                                                                                          

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองแสง

                                                                                          

ที่ตั้ง                                 วัดสะอาดเรืองศรี                                 

                                      ตำบลนาดี  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 41340

โทรศัพท์                             081-0505149                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสิริโชติคุณ                     โทรศัพท์  081-0505149

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระวิชัย  ปญฺญาทีโป                 โทรศัพท์  083 2886257

รองเจ้าคณะอำเภอ                 พระครูนิมิตสาธุวัฒน์                  โทรศัพท์  087 8572705

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระฉกาจน์ ธีรปญฺโญ                โทรศัพท์  080 9657246

 

          สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดสามัคคีพัฒนาราม                             

                                        ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

โทรศัพท์                               085 2243292                                   

เจ้าคณะอำเภอ รก.                   พระครูสุพัฒนกิจวิมล               โทรศัพท์          085 2243292

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระอัคเรศ อคฺคปญฺโญ              โทรศัพท์          084 7899088

รองเจ้าคณะอำเภอ                                                         โทรศัพท์   

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ                                               โทรศัพท์  

                                                                                              

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองหาน

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดสันติวนาราม                                   

                                        ตำบลหนองเม็ก   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์                               081 8736259                                   

เจ้าคณะอำเภอ                        พระ ดร.มหาบาง เขมานันโท        โทรศัพท์  081 8736259

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระระวิ  รวิวณฺโณ                  โทรศัพท์  086 2297739

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูวิมลปัญญากร                โทรศัพท์  042 208134

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระวิลรัตน์  อริยวฑฺฒโน           โทรศัพท์  042 208134

รองเจ้าคณะอำเภอ                                                          โทรศัพท์ 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ                                               โทรศัพท์ 

                                                                                            

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอไชยวาน

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดไชยนาถวราราม                               

                                        ตำบลไชยวาน   อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 41290

โทรศัพท์                               083 3390455                                   

เจ้าคณะอำเภอ                        พระครูวิชัยสิทธิการ                 โทรศัพท์  083 3390455

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระอัมพวรรณ  ถาวโร              โทรศัพท์  086 8531769

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูปัญญาธรรมสาธร            โทรศัพท์  085 7576740

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระทองสุข ทีปงฺกโร                 โทรศัพท์  081 0508704

                                                                                          

 สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดโพธิ์ชัยศรี                                       

                                        ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์                               087 9485893                                   

เจ้าคณะอำเภอ                        พระภาวนาวิมล  วิ.                  โทรศัพท์  087 9485893

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระมหาวิทยา  สิริภทฺโท            โทรศัพท์  089 7435105

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูพุทธบทบริรักษ์               โทรศัพท์  089 9428986

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระครูโพธิคุณาวลัย                 โทรศัพท์  083 1501136

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูสีลคุณารักษ์                  โทรศัพท์  087 8600202

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสุนทร  ฐิตปญฺโญ               โทรศัพท์  085 3625503

                                                                                            

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดแสงนิมิตร                                      

                                        ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานี 41210

โทรศัพท์                               086-2216269                                   

เจ้าคณะอำเภอ                        พระครูโอภาสวรคุณ                 โทรศัพท์  086-2216269

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระพิสิฐ  ปริปุณฺโณ                 โทรศัพท์  089 4226726

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูวิชัยมังคโลภาส               โทรศัพท์  086 2228004

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสีหา  กนฺตสีโล                  โทรศัพท์  089 9836831

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูสุวรรณขันติธรรม            โทรศัพท์  089 5749722

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสง่า อุตฺตโม                      โทรศัพท์  082 1114134

                                                                                            

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนายูง

                                                                                            

ที่ตั้ง                                   วัดเทพสิงหาร                                     

                                        ตำบลนายูง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  41380

โทรศัพท์                               042-257042                                     

เจ้าคณะอำเภอ                        พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์           โทรศัพท์  042-257042

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระสมหวัง ยโสธโร                  โทรศัพท์  042-257042

รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูสุตปัญญาภิรม                โทรศัพท์  087 9493570

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระจันทร์ อธิมุตฺโม                  โทรศัพท์  042 132577

                     

 

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ

                                                                                           

ที่ตั้ง                                  วัดชัยภูมิ                                           

                                      ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี      

โทรศัพท์                             089 9402967                                    

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูประสิทธิ์กิตติสาร              โทรศัพท์  089 9402967

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระศุภกร ญาณธโร                   โทรศัพท์  086 6427683

รองเจ้าคณะอำเภอ                  -                                        โทรศัพท์  -

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      -                                        โทรศัพท์  -

 

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ

                                                                                           

ที่ตั้ง                                  วัดสว่างอัมพวัน                                    

                                      ตำบลวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 41280

โทรศัพท์                             085-6473635                                    

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูมงคลญาณประยุต             โทรศัพท์  085-6473635

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระครูชินวรวิวัฒน์                    โทรศัพท์  089 4219427

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูสาธุกิจจารักษ์                  โทรศัพท์  081 6701666

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระสงวน  อภิปุณฺโณ                 โทรศัพท์  088 3280221

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์            โทรศัพท์  081 7290864

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระประเสริฐ  เขมวโร                โทรศัพท์  -

                                                                                              

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์

                                                                                           

ที่ตั้ง                                  วัดพระแท่น                                        

                                       ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์                             085-7489920                                    

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูมัญจาภิรักษ์                    โทรศัพท์  085-7489920

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสัญญาลักษณ์ จนฺทสุวณฺโณ       โทรศัพท์  087 8661927

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูวิบูลธรรมรัต                   โทรศัพท์  086 7135943

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการอาคม  ปญฺญธโร          โทรศัพท์  089 8638189

                                                                                             

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว

                                                                                           

ที่ตั้ง                                  วัดมัชฌิมาวาส                              

                                       อ.เมือง จ.อุดรธานี       

โทรศัพท์                             084 9554055                                  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสมุห์สายบัว กิตติโสภโณ     โทรศัพท์  084 9554055

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสยาม เตชปัญโญ                  โทรศัพท์  087 1429909

รองเจ้าคณะอำเภอ                                                           โทรศัพท์   

                                                                                           

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลาปาคม

                                                                                           

ที่ตั้ง                                  วัดลุมพินีวันวราราม                               

                                      บ้านดอนกลาง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

โทรศัพท์                             084 786 4559                                   

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูอาทรวนกิจ                    โทรศัพท์  084 786 4559

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระปัญญา ปญฺญาธโร               โทรศัพท์  085 2735349 

รองเจ้าคณะอำเภอ                                                           โทรศัพท์