#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ  50 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  300 คน  ระหว่าง  17 – 20  มิถุนายน  2552  ณ  วัดป่าบ้านค้อ  ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนมาที่วัดป่าบ้านค้อ  ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ในการจัดปฏิบัติธรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประจำปีงบประมาณ  2552 ในระหว่างวันที่  17 – 20  มิถุนายน  2552  รวม  4  วัน  3  คืน  และมอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ร่วมกับวัดป่าบ้านค้อ  ในการแจ้งเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกลุ่มเป้าหมาย  เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ดังนี้
1.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน   สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบราชการใหม่   ทำให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  และแผ่นดิน
2.   เพื่อเสริมสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม  และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ   และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลัก ๔ ป. (โปร่งใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพ ประหยัด) และหลัก ๔ พ. (พึ่งตนเอง  พอดี  พอเพียง  พอใจ) เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนโดยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
4.   เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนาจนสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างแท้จริง
5.   เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 

เป้าหมาย
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดละ  50  คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  300  คน