#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร ระหว่างวันที่ 27  เมษายน  2552  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552  ณ วัดป่าหลวง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ

 

จังหวัดอุดรธานี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายอำนาจ  ผการัตน์  ได้มีดำริและมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน  รวมทั้งสิ้น  300  คน               
  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ไวยาวัจกรจากวัดในจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี จำนวน  2  รุ่น  ดังนี้
  รุ่นที่  1   ไวยาวัจกรวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต     จำนวน  150  คน  /  2  วัน
     ณ  วัดป่าหลวง  ตำบลนาข่า  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
    ระหว่างวันที่  27  -  28  เมษายน  พ.ศ.  2552
  รุ่นที่  2   ไวยาวัจกรวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   จำนวน  150  คน  1  รุ่น  /  2  วัน
     ณ  วัดป่าหลวง  ตำบลนาข่า  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
     ระหว่างวันที่  30  เมษายน  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
  1.  เพื่อให้ไวยาวัจกรได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์เพื่อช่วยพัฒนาวัดและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
  2.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ไวยาวัจกรในการที่จะช่วยดูแลรักษา  และบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
  4.  เพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ