#
You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า

โครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ วัดสว่างสันติธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธาน(ธ) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายวีระพงษ์  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การสนองงาน

 

 

โดยจังหวัดอุดรธานี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายอำนาจ  ผการัตน์  ได้มีดำริและมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินโครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า โดยใช้งบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้าเพื่อถวายวัดและสำนักสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  1,000  ป้าย  เพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  2551  วัด  หรือศาสนสถาน  หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีทางศาสนา  และเพื่อถวายความรู้แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ  การจัดงานประเพณี  งานบุญประจำปี หรืองานอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัดมิให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับนี้ 
  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดอุดรธานี  ดังนี้
  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ  พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  และเจ้าคณะตำบล ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอ  จำนวน  80  รูป
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
  1.  เพื่อถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  2551
  2.  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาสืบเนื่องทั้งปัญหาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3.  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในการจัดกิกรรมในวัดโดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข
  4.  เพื่อสร้างเครือข่ายในการรณรงค์และป้องกันภัยจากผลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์