สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)

ที่ตั้งวัดโยธานิมิตร        ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 41000

                                                                   โทรศัพท์
081-1342058

  
เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูศาสนูปกรณ์        โทรศัพท์ 081-1342058

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระเสรี  ปญฺญาสาโร     โทรศัพท์ 089 2764586


รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์   โทรศัพท์ 089 2748476


เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระพงษ์พสิน  ฐิตฺสทฺโธ   โทรศัพท์ 087 9634918
            สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธ)

ที่ตั้งวัดขันธเสมา   ตำบลหนองบัวบาน   อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี 41360


                                                                   โทรศัพท์ 042-285757
 

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูจันทปัญญาคุณ    โทรศัพท์ 042 285757

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระญาณเดช สุทฺธิญาโณ  โทรศัพท์ 083 4016733

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูพิพัฒน์วิทยาคม    โทรศัพท์ 081 7986161

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      -                            โทรศัพท์ -
            

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)

ที่ตั้งวัดศิริวัฒนา         ตำบลคอนสาย  อำเภอกู่แก้ว    จังหวัดอุดรธานี  41130

                                                                   โทรศัพท์
087-9467748
 

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสันติธรรมญาญ    โทรศัพท์ 087-9467748

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระอานนท์  สุภทฺโท      โทรศัพท์ 089 6194484

รองเจ้าคณะอำเภอ-                 -                            โทรศัพท์-
            

 

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ)

ที่ตั้งวัดมหาธาตุเจดีย์      ตำบลตูมใต้   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 41110

                                                                   โทรศัพท์
081-0491572
 

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูโสภณจริยาทร     โทรศัพท์ 081-0491572

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระทองอินทร์ ติกฺขวีโร   โทรศัพท์ 088 3041922

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูโสภณกิตติธรรม    โทรศัพท์ 081 8731236

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ-     พระเฉลิมชาติ สุชาโต      โทรศัพท์ 081 0607954

 

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง เพ็ญ สร้างคอม (ธ)

ที่ตั้งวัดเหล่าหลวง     ตำบลศรีสุทโธ   อำเภอบ้านดุง    จังหวัดอุดรธานี  41150

                                                                   โทรศัพท์
081-3803225
 

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูวินัยปัญญาคุณ     โทรศัพท์ 081-3803225

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระอุสา  ปญฺญาสาโร    โทรศัพท์ 086 2360992

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูโสภณปัญญาคม    โทรศัพท์ 083 3294614

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระประจักษ์ ปภสฺสรจิตฺโต โทรศัพท์ 080 7573429


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม (ธ)

ที่ตั้งวัดท่าโสม   ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 41210

                                                                   โทรศัพท์ 081-8993544  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูวิศาลปัญญาคุณ    โทรศัพท์ 081-8993544

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระคอนชัย มหาปญฺโญ   โทรศัพท์ 087 6375624

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ)

ที่ตั้งวัดบ้านค้อ      ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 41160

                                                                   โทรศัพท์ 089 5760039
  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูปิยสีลาจารย์       โทรศัพท์ 089 5760039

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระมหาไพบูลย์  วิปุโล    โทรศัพท์ 042 250730

รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูโกวิทสังฆการ      โทรศัพท์ 089 7571927

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระศราพุทธ สิริธมฺโม     โทรศัพท์ -            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด - หนองแสง (ธ)

ที่ตั้งวัดป่าศรีอุดมรัตนาราม      ตำบลทมนางาม  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 41240 

                                                                   โทรศัพท์
081 8716260
  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูสุวิมลสีลาจารย์    โทรศัพท์ 081 8716260

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ                                        โทรศัพท์-

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุดจับ (ธ)

ที่ตั้งวัดป่าพุทธนิมิต       ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี 41250

                                                                   โทรศัพท์ 086-2410443  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์  โทรศัพท์ 086 2410443

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระมหาไพบูลย์ ธีรธมฺโม  โทรศัพท์ 086 6391346

รองเจ้าคณะอำเภอ        -                                     โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ - วังสามหมอ (ธ)

 ที่ตั้งวัดป่าโพนพระเจ้า      ตำบลนายูง  อำเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี  41230

                                                                   โทรศัพท์ 089-2772444  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูศาสนกิจสุนทร     โทรศัพท์ 089-2772444

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระพิเชษฐ์  ติกฺขญาโณ   โทรศัพท์ 080 4212598

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน (ธ)

ที่ตั้งวัดธาตุอุโมงค์        ตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์    จังหวัดอุดรธานี  41310

                                                                   โทรศัพท์ 081-8728155  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูวัชรธรรมประยุต   โทรศัพท์ 081-8728155

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ-         พระอธิการบรรจง กตสาโร โทรศัพท์

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอไชยวาน (ธ)

ที่ตั้งวัดโนนทองอินทร์      ตำบลโนนทองอินทร์  อำเภอกู่แก้ว    จังหวัดอุดรธานี   41130

                                                                   โทรศัพท์ 087 2241385  

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูอุดมชัยคณารักษ์   โทรศัพท์ 087 2241385

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระวิเชียร  มหาวิริโย     โทรศัพท์ 080 0460832

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-            


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ)

ที่ตั้งวัดป่าภูก้อน       ตำบลนาก้อง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี   41380

                                                                   โทรศัพท์ 042-236135
 

เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูจิตตภาวนาญาณ   โทรศัพท์ 042-236135

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระกำธร  อภิปุญฺโญ      โทรศัพท์ 087 0897173

รองเจ้าคณะอำเภอ-                                              โทรศัพท์-