ข้อมูลบัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ตั้งแต่ พศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓