พระราชวราลังการ
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)


พระจันโทปมาจารย์ วิ. 
 รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)

 

ที่ตั้ง วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง    ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042 243392 , 042 346756  

เจ้าคณะจังหวัด    พระราชวราลังการ       

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พระมหาจันทร์หอม ชิตเมธี  โทรศัพท์ 082 8512919

รองเจ้าคณะจังหวัด พระจันโทปมา            โทรศัพท์ 085 7482472          

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  พระปัญญา เขมปญฺโญ  โทรศัพท์ 085 6963289