พระธรรมวิมลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

 

พระโสภณธรรมาจารย์
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี


ที่ตั้ง  วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042 325010 , 042 241267  

เจ้าคณะจังหวัด     พระธรรมวมลมุนี           โทรศัพท์ 089 9441055 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  พระครูประสิทธิกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ                                    โทรศัพท์  089 9402697
รองเจ้าคณะจังหวัด    พระโสภณพุทธิธาดา   โทรศัพท์  081 3803163

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  พระมหาสุพล สุพโล
                                       โทรศัพท์
087 8676040

รองเจ้าคณะจังหวัด  พระโสภณธรรมาจารย์  โทรศัพท์  084 7907917

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  พระไพศาล สญฺญจิตโต
                                       โทรศัพท์
087 8676040