หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> วิสัยทัศน์-พันธกิจวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุดรธานี มีปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”พันธกิจ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

๑. ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

๒. อุปถัมภ์และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนทายาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนนำไปเป็นแบบอย่างสร้างชุมชนเข้มแข็ง