หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดังนี้

(๑)  ศึกษา   วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา   เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด   รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(๒)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงาน ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน   ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓)  ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
(๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
(๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(๖)  รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(๗)  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(๘)  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย