หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> ประวัติ

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 และต่อมาได้แบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการดำเนินศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น